b. 1995, York, England
 
 
 
2014-17 BAFA Goldsmiths University of London